Monitoring

Monitoring je metoda sledování stavu biotopů a druhů. Vychází z ustanovení evropského práva a  zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Tímto zákonem je uložena orgánům ochrany přírody povinnost sledovat stav ptačích oblastí, evropsky významných druhů a typů evropsky významných stanovišť. V České republice je plněním tohoto úkolu pověřena Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK).

Hlavním účelem monitoringu je hodnocení stavu z hlediska ochrany jednotlivých evropsky významných fenoménů a zpracování hodnotících zpráv ke každému z nich v pravidelných šestiletých intervalech. Zavedení hodnotícího systému a referenčních hodnot příznivě napomáhá určení ochranářských priorit a rozvoji dalšího poznání.

Systém řešení monitoringu

AOPK byla v roce 1999 pověřena přípravou odborných podkladů pro vymezení soustavy Natura 2000 v ČR a následně i konkrétním návrhem evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. Sběr dat pro tento účel probíhal od roku 2000 do roku 2005. V rámci této přípravné fáze byly vytvořeny rozsáhlé databáze o jednotlivých druzích  a přírodních stanovištích. Na tomto podkladě byla zpracována celoplošná vrstva mapování biotopů, která se stala podkladem pro následný monitoring.

Monitoring je každoročně prováděn téměř na čtyřech tisících sledovaných míst přibližně čtyřmi sty monitorovately dodávajícími data, jejichž řádové počty jsou desetitisíce ročně.

Přinášíme vám návod, jak se provádí mapování obojživelníků a plazů. Ne ve formě složitých příruček, ale popisem a vysvětlením od zkušeného monitorovatele pana Karla Rozínka i s jeho postřehy.  Věříme, že vás zaujme a můžete se pak společně s námi zúčastnit vlastního monitoringu.

Naši nabídku budeme postupně rozšiřovat o ryby, ptáky, hmyz a rostliny.

  • Mapování obojživelníků a plazů

    Mapa-1

    Pro výzkum obojživelníků a plazů se používá vžitý název herpetologie. Toto označení je ale nepřesné, protože striktně vzato je herpetologie věda zabývající se pouze plazy. Pro výzkum obojživelníků by se měl správně používat název batrachologie. Přesto se dnes většinou pojmem herpetologie používá pro obě skupiny – tedy obojživelníky a plazy. Pouze pokud chce někdo speciálně vypíchnout jen obojživelníky, tak použije označení batrachologie.

    Detail článku