Činnost krajského střediska environmentální výchovy (rok 2020)

Pleteni-z-papiru-1

Stejně jako v předchozím roce byla dotace na projekt: EVVO v rámci Tematického zadání "Osvětová činnost" použita na environmentální vzdělávání, poradenskou činnost a další aktivity spojené s životním prostředím a ochranou přírody. 

V rámci roku 2020 jsme se také věnovali projektu LIFE, který plánujeme podat v roce 2021. Tento projekt bude zaměřen na raka kamenáče, invazní druhy raků a račí mor. 

Projekt byl finančně podpořen Středočeským krajem.

 

Poskytnutá dotace sloužila ke krytí nákladů na činnost, které souvisely s činností KSEV Středočeského kraje v období 1.1.2020 –  31.12. 2020.

Průběh projektu a jeho plnění: 

 • Bylo zajištěno kontaktní místo, které bylo otevřené po dobu 7 dní v týdnu a byly na něm poskytovány informace o životním prostředí, ochraně krajiny, NATURA 2000, CHKO Brdy a geoparku Barrandien.
 • Byla realizována spolupráce se samosprávami, školami a správou CHKO Brdy, CHKI Český kras, CHKO Křivoklátsko a vedením Regionálního  pracoviště Střední Čechy AOPK ČR.
 • ECO pokračovala ve spolupráci se Senior Pointem a seniory města Příbrami. Proběhly 4 akce během doby trvání projektu, které byly zaměřeny na cílovou skupinu senioři. Kromě nich byla seniorům poskytnuta možnost účasti i na dalších akcích připravovaných ECO. Bohužel situace s pojená s Covid-19 výrazně omezila plánované aktivity.
 • Byla zajištěna spolupráce s organizacemi věnujícími se společensky znevýhodněným skupinám (Charita, sdružení Alka).
 • Po celou dobu bylo poskytováno poradenství v oblasti NATURA 2000.
 • Byly zajištěny webové stránky.
 • Byla prováděna nakladatelská činnost i ve spolupráci s dalšími subjekty. Za námi předložené materiály jsme získali první místo na TURISTPROPAG 2020 v kategorii publikace, a také mimořádnou cenu časopisu COT.
 • Účastnily jsme se diskuze o klimatických změnách a tvorbě krajiny  jako partneři Platformy pro krajinu (http://nasekrajina.eu/spoluprace/).
 • Věnovali jsme se propagaci šetrného zemědělství a agroturismu jako prostředku udržitelného rozvoje regionu.
 • V rámci mokřadů a vodních společenstev proběhlo 5 workshopů a 2 besedy
 • Věnovali jsme se řešení šetrné turistice a dopadu cestovního ruchu. Proběhly 2 setkání a 4 workshopy se zahraniční účastí.
 • Byla zpracovány materiály a publikace o mokřadech a vlhkých loukách, soustavě Natura 2000, Geoparku Barrandien.
 • Byly vytvořeny 2 informační panely a dva rollupy.
 • Byla prováděna poradenská činnost ostatním subjektům v rámci financování a přípravy projektů do programů na podporu EVVO, pomoc 4 subjektům s přípravou žádosti. Velmi důležité bylo navázání spolupráce s obcemi.
 • Byl připraven projekt s městysem Jince do Fondu EHP, který se věnuje záchraně unikátní kulturní památky Huť Barbora. V rámci přípravy projektu bylo dosaženo vytvoření expozice věnované Brdům, kde zajišťujeme zpracování celé expozice a následnou podpory osvětovými materiály.
 • Došlo k uzavření spolupráce s dalšími mateřskými, základními a středními  školami v regionu.
 • Věnovali jsme se přípravě projektu do komunitárního programu LIFE na téma Rak kamenáč. Náš projekt získal podporu MŽP ČR a bude v roce 2021 dopracován a předložen do druhého schvalovacího prostoru. Díky tomuto projektu jsme navázali spolupráci s Povodím Vltavy, Jihočeskou univerzitou a Mendelovou univerzitou Brno.
 • Došlo  k oslovení dalšími zájemci z regionu a spolupráci na přípravě projektů do programů Fondy EHP, LIFE, Interreg a Visegrádských fondů.

 

Zhodnocení Projektu  

Ukázalo se, že o poradenství v přípravě projektů do národních a evropských programů na rozvoj EVVO a šetrné turistiky je velký zájem. Kromě již dříve zapojených subjektů s námi začaly úžeji spolupracovat samosprávy obcí v regionu, a to se velmi dobře odráží v propagaci činnosti KSEV, protože obce jsou zřizovateli MŠ a ZŠ a jejich doporučení přispívá k většímu zájmu ze strany těchto organizací o naši nabídku. To vše vede k zintenzivnění spolupráce se školami a dalšími subjekty v rámci EVVO a EP.

Bohužel rok 2020 výrazně omezil kontaktní spolupráci s těmito subjekty. Omezení školní docházky výrazně zasáhlo naši činnost, proto jsme museli řešit situaci v rámci online prostoru. V něm se nám podařilo realizovat pracovní schůzky a rozvoj a plánování projektu pro další období. Výrazně se nám dařilo v navazování spolupráce s destinačními managementy. Uzavřely jsme smlouvy o spolupráci s TO Brdy a Podbrdsko a destinační organizací Berounsko. To výrazně posílilo naší pozici v možnosti nabídek programů a služeb v rámci EVVO i jiným skupinám, než jsou školy. To se příznivě odrazilo v zájmu o naše aktivity v krátkém období letních měsíců, kdy došlo k výraznému nárůstu zájmu o naše aktivity z řad široké veřejnosti. |Našich komentovaných prohlídek se zúčastnilo velké množství zájemců, nebylo výjimkou ani 84 účastníku na komentované vycházce. Bohužel nás již začátkem října postihla další uzávěra kvůli pandemii Covid-19. Věnovali jsme se přípravě a restrukturalizaci našich nabídky programů EVVO pro další období, v kterém předpokládáme pokračující omezení v rámci naší činnosti.

Díky dotaci bylo možné připravit změnu struktury nabídku našich služeb, předpokládáme, že v 2. pololetí roku 2021 představíme novou platformu pro nabídku programu našeho KSEV při popularizaci EVVO a EP ve Středočeském kraji.

Vzniklé společné aktivity se školami a municipalitami budeme i dále rozvíjet, abychom v nové situaci mohli poskytovat nabídku EVVO a EP v našem regionu.

Nedílnou snahou bude udržení výborné spolupráce se seniory a hendikepovanými skupinami.  

 Dotace nám umožnila aktivně poskytovat poradenství v oblasti EVVO, a to i v době pandemie. Velkým přínosem bylo, že jsme mohli převést některé naše aktivity do online prostoru a udržet tak navázanou spolupráci se školami a samosprávami.

Negativem byly vyšší náklady, které souvisely s pořízením nové výpočetní techniky a s limitem, že v rámci dotace není možné zvolit řešení, které by již mělo charakter investice a odporovalo podmínkám dotačního titulu. 

Poskytnutá dotace umožnila zapojení dalších osob do EVVO a EP, a tím došlo k výraznému nárůstu zájmu o problematiku EVVO a ochrany přírody v našem regionu. 

Velkým problémem, jak již bylo zmíněno byla situace spojená s pandemii Covid-19.

Díky výsledkům na poli EVVO a EP hodnotíme přínos dotace velmi pozitivně a jsme přesvědčeni, že tento způsob podpory činností KSEV je důležitým rozhodnutím Středočeského kraje, které stabilizuje EVVO a EP ve Středočeském kraji a umožňuje jeho následující rozvoj.